Sunday, December 7, 2014

නිහලුවා ගැන වැඩි යමක් : Balanophis ceylonensis (Sri Lankan Keelback) : What We Didn't Know

මෙම කෙටි ලිපිය සඳහා පාදක වූයේ 2014 වන වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිදුවූ සර්ප දෂ්ටනයකි. මල් කරවලා නැත්නම් නිහලුවා යනු Natricidae කුලයේ (Family) Natricinae උප කුලයට(Sub Family) අයත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආවේනික ඝනයක් (Genus) නියෝජනය කරන සුළු විෂ කාණ්ඩයේ සර්පයෙකි. මෙම ලිපියෙන් මා ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ දරන්නේ මෙම සර්ප විශේෂය "සුළු විෂ" සර්පයෙකු යැයි හඳුන්වාදීම කොතෙක් දුරට සාදාරණ ද යන්නයි.


                                                                                                මෙහි සඳහන් දෂ්ටනය සිදුවන අවස්ථාවේදී ගනු ලැබූ චායරූපයක්

1858 දී ජර්මානු පරිසරවේදියෙකු හා උරගවේදියෙකු වූ ඇල්බට් ගුන්තර් (Albert Günther) විසින් Tropidonotus chrysargus ceylonensis ලෙසින් නිහලුවා ලෝකයේ පළමු වරට විද්‍යාත්මකව විස්තර කරන ලදී. එදින පටන් වර්තමානය වන තෙක් මෙම සර්ප විශේෂය විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණ කිහිපයකටම බඳුන් වී ඇති අතර Balanophis ceylonensis යනුවෙන් වර්තමානයේ හඳුන්වයි. මෙම සර්ප විශේෂය අනෙකුත් ගොඩබිම් වාසී සර්ප විශේෂ හා සැසදීමේදී විශේෂ ස්ථානයක් හිමිකර ගනී. එනම් Balanophis ඝනයේ මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති එකම සර්ප විශේෂය වීමයි. එබැවින් Balanophis ඝනය මුළු ලොවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් අවේනික වේ. මේ ලිපිය පුරාවටම "නිහලුවා" යන නම පමණක් භාවිත කිරීමට මා තීරණය කලේ,"මල් කරවලා"යන නාමය මෙම සර්පයාගේ පැවැත්මට හානිකර හැකි බැවිනි. සැබෑ කරවල් විශේෂයක් නොවන බැවින් එම නාමය භාවිතා කිරීමට මා පෞද්ගලිකව අකමැත්තක් දක්වයි.

Thursday, July 31, 2014

From a Snake's Perspective : Nagzen the Cobra

Hello Humans, let me introduce my self. My name is Nagzen, a male spectacled cobra living in a small termite mound in Sri Lanka. since i'm a lone male without a girl friend in my territory i get easily bored, so i decided to tell you guys some of my Experience as a Snake that always came across with you humans.


So , from where should i start? Ok i got it, This happened last week, it was a regular day for me,but i was in a big hunger since it's been few days i shed my skin, it's time for a satisfying meal. As i came out of my home sweet home the abandoned termite mound , my forked tongue suddenly sensed something tasty, i flicked my tongue more to get a accurate taste. It's a medium size rat, one of my favorite foods. Then i began my hunt for the delicious rodent. i kept going after the trail and found out it's inside a human habitation, well that sucks! the word "Human" brings horror to my mind. but i have no choice but enter the home in search of my food.. i was so close to my lunch as i silently slither on floor, but what's this? a tiled floor, the worst place to go through. my ventral scales can't do the duty well if i'm on these smooth shiny floor tiles. Things became more worse as the woman in home saw me. she was kinda shocked and started to scream out loud, i'm so glad i don't have external ears , otherwise i might get a ear drum bleeding by that woman's scream. Her husband responded to her quickly and came with a broom in his hand, Oh oooo ! that broom is not a good sign, better get out of here! , but these Damn smooth floor tiles made me look hilarious as i kept slithering on same place, now i have no choice but to defend my self.

Tuesday, June 17, 2014

Spectacled Cobra : The Reputed Hiss (නයා / නාගයා)

Even though there are more than 3000 species of snakes in the world, There is one snake species that get's reputation and worships from humans than any other snakes. Like the post title suggests, when you hear that hissing, you certainly know what are you dealing with. It's the snake that symbolize the word "Serpent" sometimes. Fearsome reputation, mythical and religious believes, respected in animal kingdom , The Spectacled cobra also known as the Indian cobra is the most well known Cobra species in the genus Naja. Here in Sri Lanka you face this snake in almost all parts of the country.

                                                  (Image Credit- mM,Flickr)

True Cobras are belonging to the genus Naja which includes number of 20-22 species. The reason i used the term "True Cobras" is people think some non Naja snake species like King Cobra (Ophiophagus hannah) and Rinkhals (Hemachatus haemachatus) are true cobra's just because they show some iconic cobra characteristics like spreading hood and spitting venom. Spectacled cobra classified as Naja naja with no recognized sub species in the genus Naja of the sub Family Elapinae. In our native language sinhala, we call this snake as "නයා" (Naya) or "නාගයා"(Nagaya). If you searched more you will understand that the name Naya/Nagaya we used to call comes from the ancient cultures of India and the Sanskrit word "Naga". Spectacled cobra holds the record of the largest venomous snake species in Sri Lanka.